• Lid worden? Klik hier
  Proeftraining? Klik hier
 • Gedragscode

  Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen absoluut ontoelaatbaar zijn!

  Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.

  Die gedragscode bestaat uit twee delen:

  1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers.

  2. Omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  Beide delen zijn de uitgangspunten van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer een vrijwilliger, stagiair(e) of betaalde kracht bij de vereniging actief wordt, zal de gedragscode samen met de aanvraag van de VOG worden toegestuurd. De gedragscode is ook op de website te vinden!

  1. Gedragsregels voor vrijwilligers, stagiairs en (betaalde) medewerkers:

  a. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

  b. De begeleider behandelt de minderjarige met respect en waardigheid.

  c. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

  d. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  e. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

  f. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, activiteiten en toernooien zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen. Waarbij uitgegaan wordt van het
  vier-ogen-principe (begeleider zorgt ervoor dat er altijd een derde persoon aanwezig is).

  g. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

  h. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon.

  i. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet passend zijn.

  j. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider om dit te bespreken met een door het bestuur aangewezen persoon.

  2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid:

  Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

  - elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering (verbaal, non-verbaal of fysiek), opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren;

  - en/of grensoverschrijdend gedrag dat plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-kind, leiding-jeugdlid, e.d.);

  - en/of grensoverschrijdende handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

  Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

  Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

  Deze gedragscode is in de Algemene Ledenvergadering van 31 januari 2020 vastgesteld door de leden en het bestuur van EHC.