• Lid worden? Klik hier
  Livestream Proeftraining? Klik hier
  Schoolhandbal
 • Huishoudelijk reglement

  Artikel 1: Lidmaatschap. 

  aanmelding:

  Personen, genoemd in statuten-artikel 4.1 dienen zich bij de ledenadministratie door middel van inschrijving via de website aan te melden. 

  Klik HIER om aan te melden 

  beëindiging:

  Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail aan ledenadministratie@hv-ehc.nl ) en uiterlijk 31 mei van het lopende jaar bij de ledenadministratie te geschieden. 

  Opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar, als aangegeven in artikel 5 van de statuten, ontslaat het lid niet van de verplichting tot contributiebetaling.

  Opzegging ná 31 mei wordt gezien als opzegging gedurende het verenigingsjaar. De contributie is dan ook verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar.

  ontzetting:

  Ontzetting kan door het Bestuur worden uitgesproken wegens:

  1.    het niet nakomen door het lid van zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging;

  2.    het schaden van de belangen van de vereniging op enigerlei wijze;

  3.    al hetgeen dat als overtreding van de Statuten, dit Reglement en de Bestuursbesluiten kan worden aangemerkt. 

  beroepsmogelijkheid:

  Zowel tegen de beëindiging door het Bestuur als tegen de ontzetting staat beroep open bij de algemene vergadering. Handhaving van de maatregelen is slechts dan mogelijk wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde leden zich voor deze maatregelen heeft uitgesproken, nadat de betrokkene zich ten overstaan van de algemene vergadering heeft kunnen verklaren.

  Artikel 2: Leden en niet-spelende leden. 

  EHC onderscheidt: 

  1.   Jeugdleden

  2.   Gewone leden

  3.    Kaderleden

  4.    Leden van verdienste

  5.    Ereleden

  6.    Ondersteunende leden

  7.    Niet-spelende leden

  8.    Recreanten 

   

  1.   Jeugdleden:

  Jeugdleden zijn leden die de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bepalend voor de indeling bij een categorie is de leeftijd van het lid op 31 december van het lopende competitiejaar. 

  2.   Gewone leden:

  Gewone leden zijn leden vanaf de leeftijd van 19 jaar en ouder en die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. 

  3.    Kaderleden:

  Kaderleden zijn leden die, vanwege hun functie binnen de vereniging, als zodanig door het bestuur zijn benoemd. 

  4.    Leden van verdienste:

  Leden van verdienste zijn zij die zich, in het voorafgaande verenigingsjaar, hebben onderscheiden. Benoeming van leden van verdienste zal, op voordracht van het bestuur, geschieden door de algemene vergadering, uitsluitend voor een periode van een jaar. 

  5.    Ereleden:

  Ereleden zijn zij die, op grond van hun buitengewone verdiensten voor de vereniging, op voordracht van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard. Benoeming zal geschieden bij het behalen van de meerderheid der stemmen. 

  6.    Ondersteunende leden:

  Ondersteunende leden, ook wel donateurs genoemd, zijn diegenen die EHC met een jaarlijkse bijdrage steunen. 

  7.    Niet-spelende leden:

  Niet-spelende leden zijn:

  -  degenen die zich als lid (bijvoorbeeld alleen voor trainingen) bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten;

  -  degenen waarvan het bestuur het noodzakelijk acht dat zij, uit hoofde van hun functie binnen de vereniging, lid zijn van de vereniging. 

  8.    Recreanten:

  Recreanten zijn leden die uitkomen in een eigen competitie, maar wel onder de vlag van de vereniging sport beoefenen. Na aanmelding worden zij door het bestuur toegelaten.

  Artikel 3: Het bestuur: 

  Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, een vertegenwoordiger vanuit het Jeugdbestuur, de coördinator Technische Zaken en twee overige bestuursleden, in totaal 7 personen. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, voert beheer over de geldmiddelen en draagt zorg voor de naleving van het bepaalde in de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten, genomen in de algemene vergadering en in het (dagelijks) bestuur. 

  Indien meer dan één kandidaat voor een te vervullen bestuursfunctie beschikbaar is en het een bestuurslid als bedoeld in artikel 8 van de Statuten betreft, zal door middel van een schriftelijke stemming worden gekozen. De overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

  In even jaren treden de secretaris alsmede 2 bestuursleden af. In oneven jaren treden de voorzitter, de penningmeester alsmede 2 bestuursleden af.

  De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar indien zij zichzelf wederom kandidaat hebben gesteld. De kandidaatstelling van andere kandidaten dient zeven dagen voor de aanvang van de algemene vergadering door de secretaris ontvangen te zijn.

  Artikel 4: Voorzitter: 

  De voorzitter heeft, naast zijn werkzaamheden als zodanig, de leiding bij de uitvoering van alle aan het bestuur toebedeelde taken. Hij leidt de vergaderingen en regelt met de secretaris de volgorde van behandeling van onderwerpen en zaken tijdens de vergadering. Bij afwezigheid wordt zijn taak overgenomen door een ander bestuurslid. 

  Artikel 5: Secretaris: 

  De secretaris is belast met het bijeenroepen van bestuurs- en algemene vergaderingen. Berichten, vragen en andere post die routine-aangelegenheden betreffen, worden door de secretaris beantwoord en ondertekend, voor zover niet door het bestuur anders is bepaald. Zaken die om een principiële bestuursbeslissing vragen, worden getekend door voorzitter en secretaris. Bij afwezigheid van de secretaris wordt diens taak overgenomen door een ander bestuurslid.

  Artikel 6: Penningmeester: 

  De penningmeester draagt zorg voor het beheer van de gelden van de vereniging. Hij ziet toe op een tijdige inning van de aan de vereniging toekomende gelden en doet betaling van de door de vereniging verschuldigde bedragen. Bovengenoemde handelingen kunnen door het bestuur aan een ander dan de penningmeester worden opgedragen.
  Belangrijke betalingen en uitgaven, die aangemerkt dienen te worden als buiten het beheer te vallen, worden gedaan met machtiging van het bestuur. Over het financiële beheer wordt rekening en verantwoording afgelegd zo dikwijls de voorzitter, het bestuur of de algemene vergadering dit wenselijk acht. Overigens blijft het voltallige bestuur zowel voor financieel beheer als financieel beleid verantwoordelijk tegenover de algemene vergadering.
  Bij afwezigheid van de penningmeester wordt zijn taak overgenomen door de voorzitter.

  Artikel 7: Contributies en entreegelden: 

  Contributies worden, na voorstel van het bestuur, vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering, welk besluit voor allen bindend is.

  De contributie-inning geschiedt d.m.v. automatische incasso. Dit gebeurt in oktober van ieder verenigingsjaar. Indien eind oktober de betaling nog niet is ontvangen, dan is het dagelijks bestuur gerechtigd om een speelverbod op te leggen. Dit verbod om wedstrijden te spelen wordt opgeheven op het moment dat de contributie is voldaan.

  Leden, die voor een betalingsregeling in aanmerking willen komen, kunnen schriftelijk een verzoek indienen bij het secretariaat. Het dagelijks bestuur zal binnen een maand hierover een besluit nemen. Dit besluit wordt schriftelijk aan betrokkene meegedeeld. Het besluit van het dagelijks bestuur is bindend. 

  Entreegelden voor door de vereniging georganiseerde activiteiten worden bij besluit van het dagelijks bestuur c.q. via een gedelegeerd besluit vastgesteld. 

  Ereleden zijn vrijgesteld van de contributieplicht tenzij zij ook vallen onder artikel 4.1 van de Statuten.

  EHC hanteert vanaf 3 op één adres wonende leden een gezinsreductie.

  Artikel 8: Kascontrolecommissie: 

  De kascontrolecommissie bestaat uit minimaal 2 stemgerechtigden en een reservelid, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Het gaat om twee controleurs en een reservelid, dat bij afwezigheid van een controleur, deze persoon kan vervangen. De commissie wordt benoemd voor een periode van een jaar. Slechts één lid van de aftredende commissie is met instemming van de algemene vergadering herkiesbaar. De kascontrolecommissie controleert de gelden, boeken en overige bescheiden van de penningmeester zo dikwijls als zij dit nodig acht, doch tenminste eenmaal aan het einde van het verenigingsjaar. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester is de kascontrolecommissie verplicht binnen veertien dagen hierna een onderzoek in te stellen.

  De kascontrolecommissie brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering. Keurt de algemene vergadering het beheer van de penningmeester goed, dan verleent zij hem en het bestuur decharge over het betreffende boekjaar.

  Artikel 9: Vergaderingen: 

  1.    Algemene ledenvergadering:

  De hoogste macht binnen de vereniging is de algemene ledenvergadering.

  Deze vergadering zal tenminste tweemaal per jaar worden gehouden en aangekondigd worden als voorjaarsvergadering en najaarsvergadering. De door de algemene ledenvergadering genomen besluiten zijn bindend voor alle leden.

  De in artikel 2, lid 2, 3, 7 en 8, van het Huishoudelijk Reglement genoemde leden en jeugdleden van 16 jaar en ouder, zijn verplicht deze vergaderingen bij te wonen. Een bericht van verhindering dient schriftelijk (e-mail) 4 dagen voor de betreffende vergadering te worden gezonden aan de secretaris. Indien deze leden zonder voornoemd bericht van verhindering niet bij de algemene vergadering aanwezig zijn, zal het dagelijks bestuur het betreffende lid berispen.

  Tussentijdse algemene vergaderingen dienen te worden belegd binnen een periode van 30 dagen nadat een verzoek hiertoe, als vermeld in artikel 11 van de Statuten, tot de secretaris is gericht. 

  2.   Vergaderingen van het (dagelijks) bestuur:

  Deze vergaderingen worden minimaal vier keer per verenigingsjaar gehouden. Tenminste de helft plus 1 van het aantal (dagelijkse) bestuursleden dient aanwezig te zijn. Is het vereiste aantal (dagelijkse) bestuursleden niet aanwezig, dan dient een nieuwe vergadering te worden uitgeschreven.

  Artikel 10: Website: 

  De website van de vereniging wordt beheerd en onderhouden door een aangestelde commissie. Hier wordt actuele informatie weergegeven.

  Artikel 11: Websitecommissie: 

  De websitecommissie, vallend onder het secretariaat, wordt door het dagelijks bestuur benoemd. De commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van website, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De commissie heeft de plicht alle ingezonden stukken te plaatsen op de website. De commissie kan aan het dagelijks bestuur een verzoek richten ter ontheffing van haar verantwoordelijkheid een bepaald stuk aangaande.

  Artikel 12: Kleuren der vereniging: 

  De kleuren van de EHC-wedstrijdkleding zijn:

  • voor de heren een kobaltblauw Hummel-shirt met bijhorende witte Hummel-broek.
  • voor de dames een kobaltblauw Hummel-shirt met bijhorende kobaltblauwe Hummel-broek. 

  Artikel 13: Tenue: 

  De leden, die aan wedstrijden uit of thuis deelnemen, moeten gekleed zijn in de clubkleding (met verenigingsembleem, rug- en borstnummers) die beschreven staat in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement en witte sokken.

  Het shirt wordt door de vereniging of door een shirtsponsor ter beschikking gesteld en blijft eigendom van de vereniging of shirtsponsor. Indien een shirt door de speler wordt zoekgemaakt of beschadigd, dienen de kosten daarvan door de speler te worden vergoed.

  Het bijbehorende sportbroekje dient zelf te worden aangeschaft, tenzij de sponsor deze naast het shirt ook beschikbaar stelt. Het tenue dient in goede staat te worden gehouden.

  Artikel 14: Diefstal, beschadiging e.d.: 

  De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook, van leden en derden. Elk lid is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade.

  Artikel 15: Vrijwilligers 

  Leden van handbalvereniging EHC zijn bij lidmaatschap verplicht om zich als vrijwilliger in te zetten voor de club. Voor leden onder de 16 jaar geldt deze verplichting voor de ouders/verzorgers van het lid.

  Voorbeelden van (verplichte) taken zijn:
  • Bar- en keukendiensten (jeugdteams draaien bij toerbeurt bardienst, alle ouders ZONDER noemenswaardige vrijwilligerstaken binnen EHC worden dringend verzocht deze verantwoordelijkheid op te pakken)
  • Schoonmaakwerkzaamheden
  • Spelleider / scheidsrechter zijn bij (jeugd)wedstrijden
  • Zaaldienst tijdens wedstrijddagen
  • Coachen of training geven bij de jeugd
  • Hulp bij technisch onderhoud
  • Bestuursfunctie
  • Et cetera 

  Artikel 16: Slotbepaling: 

  Indien over de strekking van enig artikel, of een gedeelte van enig artikel van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement enige twijfel mocht zijn, dan geldt de interpretatie van het bestuur of vertegenwoordiging van de vereniging als bedoeld in artikel 10 van de Statuten.

  Aangenomen op de algemene vergadering van 28 september 1981.
  Gewijzigd op de algemene vergadering van 10 oktober 1991
  Gewijzigd op de algemene vergadering van 11 mei 1996
  Gewijzigd op de algemene vergadering van 21 oktober 1999. 

  Gewijzigd op de algemene vergadering van 1 november 2001. 

  Gewijzigd op de algemene vergadering van 31 oktober 2002. 

  Gewijzigd op de algemene vergadering van 13 mei 2004 

  Gewijzigd op de algemene vergadering van 7 juni 2009. 

  Gewijzigd op de algemene vergadering van 21 juni 2010. 

  Gewijzigd op de algemene vergadering van 29 oktober 2012. 

  Gewijzigd op de algemene vergadering van 13 mei 2013. 

  Gewijzigd op de algemene vergadering van 31 januari 2020.